نکات مهم نوشتن پروپوزال

۱.سعی کنید موضوع روشن و ساده باشد.

۲.عنوان پروژه را به صورت خلاصه ای فشرده از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرید. سعی کنید با همان یک جمله عنوان پروژه بتوانید چارچوب کلی تحقیق و هدف هایتان را به خواننده منتقل کنید. عنوان کار شما باید کاملاً مشخص کند که شما می خواهید چه چیز را و در چه شرایطی مطالعه کنید.

۳.شناسایی مسئله اصلی مورد پژوهش

۴.تدوین هدف های اصلی مورد پژوهش

۵.اثبات اصالت موضوع مورد پژوهش

۶.تدوین برنامه زمان بندی شده

۷.تدوین پرسش ها و فرضیه ها

۸.معرفی متغیر های احتمالی

۹.انتخاب بهترین روش تحقیق

۱۰.انتخاب رویکرد پژوهش

۱۱.تدوین تعاریف عملیاتی

۱۲.شناسای وجوه متمایز پژوهش