پرسشنامه بهزیستی ذهنی

مشخصات محصول
قیمت: ۲۶۰۰ تومان
تعداد صفحات: 2صفحه
نوع فایل: docx
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

برای سنجش بهزیستی ذهنی از پرسشنامه که دارای ۱۳ سؤال است و شامل مقیاسهای عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی می باشد، استفاده شد. مقیاس رضایت ا زندگی با الگوگیری از مقیاس “مرجع خود” کانتریل(۱۹۶۵، به نقل از کییز و همکاران)بررسی می شود. به منظور ارزیابی رضایت از زندگی در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته می شود که وضعیت خود را بر روی یک مقیاس ۱۰ درجه ای از صفر(بدترین حالت ممکن) تا ۱۰(بهترین شرایط ممکن)مشخص نماید. در مقیاس عاطفه مثبت از آزمودنی خواسته می شود که با بهره گیری از شش نشانگر از قبیل بشاش، دارای روحیه خوب، فوق العاده شاد، آرام و آسوده، راضی، سرزنده وضعیت خود را روی یک مقیاس ۵ درجه ای از ۱(هیچ وقت) تا ۵(تمام وقت) مشخص کند. در مقیاس عاطفه منفی آزمودنیها وضعیت خود را در ۳۰ روز گذشته بر روی ۶ نشانگر سرحال بودن، عصبی، نا آرام، ناامید، دردسر زیاد، بی ارزش بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای از ۱(هیچ وقت) تا ۵(تمام وقت) مشخص می کنند. اطلاعات مربوط به پرسشنامه بهزیستی ذهنی در جدول ذیل آورده شده است.

۲۶۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید