پرسشنامه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

قسمتی از توضیحات پرسشنامه  در این پرسشنامه شش معیار موجود می باشد و هر معیار چهار گویه دارد که هر کدام از این چهار گویه معرف یک بعد فرهنگی مدل مورد نظر می باشند. نمره ۱۰۰ را بین این چهار گویه تقسیم کنید. بسته به...

قیمت:۳۶۰۰ تومان
236 بازدید تاریخ انتشار: 2019/11/24
پرسشنامه استاندارد بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ سازمانی بکار می رود. این پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از کاملا مصداق دارد تا کاملا مصداق ندارد امتیازبندی شده است. بالندگی سازمان نیازمند وجود زیرساخت های مربوطه است، از...

قیمت:۴۵۰۰ تومان
232 بازدید تاریخ انتشار: 2019/11/24