بایگانی دانلود ها - صفحه ۱۲ از ۱۲ - فایل تو دی

پرسشنامه استاندارد بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ سازمانی از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ سازمانی بکار می رود. این پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از کاملا مصداق دارد تا کاملا مصداق ندارد امتیازبندی شده است. بالندگی سازمان نیازمند وجود زیرساخت های مربوطه است، از...

قیمت:۴۵۰۰ تومان
862 بازدید تاریخ انتشار: 2019/11/24