بایگانی دانلود ها - صفحه ۲ از ۱۲ - فایل تو دی

پرسشنامه توفیق طلبی و تمایل به موفقیت در اشخاص مختلف

پرسشنامه توفیق طلبی و تمایل به موفقیت در اشخاص مختلف دارای ۸ سوال است.یکی از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان موفق این است که تمایل دارند توفیق بیشتری داشته باشند.

قیمت:۲۲۰۰ تومان
829 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/17
پرسشنامه تأثیر تشویق بر یادگیری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن ارزیابی تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان (تشویق غیرمادی، تشویق مادی) می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده است.  

قیمت:۲۵۰۰ تومان
926 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/14
پرسشنامه اختلال اضطراب جدایی در کودکان

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اضطراب جدایی در کودکان می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده است. روایی و پایایی : دارد منبع : دارد

قیمت:۲۵۰۰ تومان
864 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/14
پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶

معرفی پرسشنامه: مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال 1996 طی دو مرحله ساختند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این عوامل عبارتند از : درماندگی...

قیمت:۳۷۰۰ تومان
872 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/14
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

معرفی پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «به ندرت»، «گاهی»،...

قیمت:۳۲۰۰ تومان
912 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/12