بایگانی دانلود ها - صفحه ۴ از ۱۲ - فایل تو دی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

فرم اصلی  پرسشنامه هوش هیجانی شامل ۷۰ سوال است که چندین جنبه از هوش هیجانی (خودآگاهی ، خود نظم دهی ، انگیزه ، همدلی و مهارت های اجتماعی در شغل ) را مورد ارزیابی قرار می دهد که البته بعد از هنجار شدن در ایران...

قیمت:۲۵۰۰ تومان
630 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/11
پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای (۱۹۹۲)

این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مککرا می باشد؛ ۸ سؤال از این پرسشنامه (سوالهای ۸-۱) مربوط به زیر مقیاس قابلیت اتکا (برای مثال من فرد بسیار شایسته و کارآیی می باشم) است و ۸ سؤال دیگر (سوال های...

قیمت:۳۵۰۰ تومان
687 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/10
پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی در سال 2003 ساخته شده و توسط شافلی ساخته شده است. که دارای 17 گويه و 3 بعد است و هدف آن بررسي تعلق خاطر کاری کارکنان می باشد.

قیمت:۲۵۰۰ تومان
663 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/10
پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

پرسشنامه تجربه برند توسط Zarantonello و Schmitt در سال ۲۰۱۰ ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۴ خرده مقیاس احساسی (۳ سوال)، عاطفی (۳ سوال)، خردمندی (۳ سوال) و رفتار (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی تجربه برند بکار می...

قیمت:۳۵۰۰ تومان
651 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/10
پرسشنامه تکانشوری بارات

این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد....

قیمت:۲۲۰۰ تومان
648 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/09