بایگانی دانلود ها - صفحه ۵ از ۱۲ - فایل تو دی

هوش هیجانی(تراویس. براد بری و جین. گریوز)

این پرسشنامه استاندارد که توسط Berry and Greaves طراحی و تدوین شده است، مشتمل بر 28 سوال است که هوش هیجانی مخاطبین را مورد ارزیابی قرار می دهد. طیف استفاده شده در پرسشنامه 5 گزینه ای از نوع هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، معمولاً، تقریباً...

قیمت:۳۲۰۰ تومان
694 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/09
پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان در سال ۱۹۹۳ توسط سینها و سینگ به منظور تعیین سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان ساخته شده است. در ایران قدسی احقر فرم ۵۵ سوالی این مقیاس را در نمونه ۳۰۰۰ نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی...

قیمت:۳۷۰۰ تومان
693 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/09
پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۳۶ ماده ای)

شامل 36 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان است.

قیمت:۳۵۰۰ تومان
636 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/08
پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه ۱۵ آیتمی

پرسشنامه بازارگرایی توسط Narver و Slaterدر سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس مشتری گرایی (6 سوال)، رقابت گرایی (4 سوال) و هماهنگی بین بخشی (5 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی فرهنگ بازارگرایی بکار می رود. روایی...

قیمت:۳۱۰۰ تومان
641 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/07
پرسشنامه استرس های زندگی توماس و همکاران (LDI)

پرسشنامه استرس های زندگی (LDI) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۱۸ گویه و ۵ خرده مقیاس دغدغه های زناشویی، دغدغه های شغلی، فعالیت های خارج از خانه، خود و خانواده و رضایت از زندگی...

قیمت:۳۵۰۰ تومان
907 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/07